Zvolte si jazyk:

Studenti a mladí na Slovensku

1. Systém vzdělávání v SR

+

Soustavu základních a středních škol tvoří základní škola, základní škola s mateřskou školou, učiliště, střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola a speciální školy.Tyto školy mohou být státní, soukromé nebo církevní, přičemž získané vzdělání je rovnocenné. Povinná školní docházka začíná zpravidla začátkem školního roku, který následuje po dni, v němž dítě dovrší 6 let a je desetiletá.

Mateřská škola (3-6 let věku dítěte) dává dětem základy vědomostí a dovedností, rozvíjí jejich řeč, myšlení a zájmy. Připravuje děti na vstup do základní školy.

Základní škola připravuje žáky na další studium a praxi. Zpravidla má 9 ročníků a je rozdělená na I. a II. stupeň.

Střední školy poskytují žákům střední odborné vzdělání, úplné střední vzdělání, úplné střední odborné vzdělání a vyšší odborné vzdělání a připravují na výkon povolání nebo na studium na vysokých školách.

Střední odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu a ukončuje se úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky.

Úplné střední vzdělání a úplné střední odborné vzdělání zahrnuje obsahově širší a hlubší všeobecné vzdělání a odbornou přípravu, úplné střední vzdělání se ukončuje úspěšným vykonáním maturitní zkoušky na gymnáziu, úplné střední odborné vzdělání se ukončuje úspěšným vykonáním maturitní zkoušky na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti.

Vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání, speciální odbornou přípravu, uměleckou a pedagogicko-uměleckou přípravu a ukončuje se úspěšným vykonáním absolutoria. Střední školy organizují i nadstavbové a pomaturitní studium, ve kterém se studující zdokonalují pro kvalifikovaný výkon povolání a doplňují a prohlubují si dosažené vzdělání.

Vysoké školy připravují kvalifikované odborníky s vysokoškolským vzděláním pro oblast vědecké, hospodářské, sociální a umělecké činnosti. Na Slovensku je v současné době 20 veřejných vysokých škol, 10 soukromých vysokých škol a 3 státní vysoké školy. Studium je zajišťováno v rámci studijních programů ve třech stupních, ukončuje se obhajobou závěrečné práce a vykonáním státní zkoušky. První stupeň je bakalářský

(3-4 roky), druhý stupeň je magisterský, inženýrský nebo doktorský (4-6 let včetně 1. stupně) a třetí stupeň je doktorandský (3-4 roky).

Kalendář akcí Mapa E-T Beskydy