Zvoľte si jazyk:

Študenti a mladí na Slovensku

1. Systém vzdelávania v SR

+

Sústavu základných a stredných škôl tvorí základná škola, základná škola s materskou školou, učilište, stredné odborné učilište, gymnázium, stredná odborná škola a špeciálne školy. Tieto školy môžu byť štátne, súkromné alebo cirkevné, pričom získané vzdelanie je rovnocenné. Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6 rokov a je desaťročná.

Materská škola (3-6 rokov veku dieťaťa) dáva deťom základy vedomostí a zručností, rozvíja ich reč, myslenie a záujmy. Pripravuje deti na vstup do základnej školy.

Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Spravidla má 9 ročníkov, je rozdelená na I. a II. stupeň.

Stredné školy poskytujú žiakom stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie a pripravujú na výkon povolania alebo na štúdium na vysokých školách. Stredné odborné vzdelanie zahŕňa všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu a ukončuje sa úspešným vykonaním záverečnej skúšky.

Úplné stredné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie zahŕňa obsahovo širšie a hlbšie všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu, úplné stredné vzdelanie sa ukončuje úspešným vykonaním maturitnej skúšky na gymnáziu, úplné stredné odborné vzdelanie sa ukončuje úspešným vykonaním maturitnej skúšky na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti.

Vyššie odborné vzdelanie zahŕňa všeobecné vzdelanie, špeciálnu odbornú prípravu a umeleckú a pedagogicko – umeleckú prípravu, ukončuje sa úspešným vykonaním absolutória. Stredné školy organizujú aj nadstavbové a pomaturitné štúdium, v ktorom sa študujúci zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a a dopĺňajú a prehlbujú dosiahnuté vzdelanie.

Vysoké školy pripravujú kvalifikovaných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním pre oblasť vedeckej, hospodárskej, sociálnej a umeleckej činnosti. Na Slovensku je v súčasnosti 20 verejných vysokých škôl , 10 súkromných vysokých škôl a 3 štátne vysoké školy. Štúdium je zabezpečované v rámci študijných programov v troch stupňoch, ukončuje sa obhajobou záverečnej práce a vykonaním štátnej skúšky. Prvý stupeň je bakalársky (3-4 roky), druhý stupeň je magisterský, inžiniersky alebo doktorský (4-6 rokov vrátane 1. stupňa) a tretí stupeň je doktorandský (3-4 roky).

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy