Wybierz język:

Co jest EURES-T Beskydy?

EURES – T Beskydy jest partnerstwo transgraniczne zawarte mędzi trzema krajami UniiErupejskiej, Czehami. Polską i Słowacją ...

O partnerstwie EURES-T Beskydy
Skorzystajcie z mapy na vyhľadávanie ponuky prác
Ogliądać mape

Lista działań:

EURES-T z Komitetem Sterującym

W piątek 26 lutego w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej odbyło się pierwsze w 2016 roku spotkanie partnerów EURES-T BESKYDY.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele służb zatrudnienia z Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski oraz przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Podczas spotkania Łukasz Zubik, nowy koordynator projektu przedstawił strategię działania na najbliższy rok wraz założeniami budżetowymi, oraz opisał poszczególne kroki mające na celu realizację założeń.

W trakcie posiedzenia, wybrany został również Komitet Sterujący, którego przewodniczącym został Grzegorz Sikorski, dyrektor WUP w Katowicach,oraz wiceprzewodniczący:

Miroslav Marecek – dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny (Cadca – Słowacja)

Vladimir Patacik – dyrektor Urzędu Pracy Republiki Czeskiej (Frydek – Mistek – Republika Czeska).

Komitet podjął szereg kluczowych uchwał mających na celu usprawnienie działań partnerstwa, jak również powołał grupę roboczą, która skupi się na działaniach komunikacyjnych EURES-T Beskydy.

Głównym celem partnerstwa jest połączenie działań publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających w obszarze rynku pracy i mobilności pracowniczej na terenie Beskidów. Chodzi o to by ułatwić dostęp do wsparcia dla pracowników przygranicznych, promować odpowiednie oferty pracy dostępne w ramach regionu transgranicznego oraz zapewnić dostępu do informacji dotyczących usług rynku pracy (podatki, system ubezpieczeń społecznych, rekrutacje, zakładanie własnej działalności gospodarczej) wszystkim obecnym i potencjalnym - pracownikom, pracodawcom, osobom poszukującym pracy i absolwentom.

Targi Pracy w Nysie

18 marca 2016 roku odbyły się Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy PERSPEKTYWY 2016 organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Jak co roku w Hali Sportowej Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Nysie pojawiły się tłumy zwiedzających. Targi odwiedzili nie tylko mieszkańcy Nysy i okolicznych miejscowości, ale też przyjezdni z dalszych zakątków województwa, oddalonych nierzadko o kilkadziesiąt kilometrów.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli w jednym miejscu i czasie porozmawiać z pracodawcami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, reprezentującymi różnorodne branże oraz porównać oferty pracy, przeprowadzić rozmowy rekrutacyjne i złożyć dokumenty aplikacyjne u potencjalnego pracodawcy.

Wachlarz prezentowanych ofert pracy obejmował ponad 1000 stanowisk m. in. z branż: produkcyjnej, budowlanej, elektroenergetycznej, mechanicznej i medycznej. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno pracę sezonową, jaki i stałą.

Targi zorganizowane zostały w ramach projektu „EURES-T Beskydy Activity Plan 2016", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EaSI.

Transgraniczne Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości w Prudniku

8 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Prudniku przy ul. Gimnazjalnej odbyły się Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości.

Celem targów była prezentacja ofert edukacyjnych oraz krajowych i zagranicznych ofert pracy, a także możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział kilkudziesięciu wystawców z Polski. Do szczególnie bogatych należy zliczyć ofertę edukacyjną, w ramach której zaprezentowały się uczelnie wyższe, szkoły zawodowe oraz policealne z terenu Opolszczyzny, a także spoza województwa. Nie zabrakło również ofert rynku pracy, które przedstawiły Powiatowe Urzędy Pracy z Prudnika i Głubczyc. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Liczba odwiedzających z Polski i Czech szacowana jest na około 850 osób

Transgraniczne Targi Pracy i Giełdy Edukacji w Głubczycach

19 kwietnia br. w głubczyckim ratuszu miały miejsce Transgraniczne Targi Pracy i Edukacji. Tegoroczne spotkanie pracodawców oraz przedstawicieli szkół ponad gimnazjalnych odbyło się w ramach Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy. W targach uczestniczyli przedstawiciele pracodawców z Polski oraz Czech.

Uczestnictwo zaproszonych przedsiębiorców było doskonałą okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nich działalności oraz stwarzało możliwość pozyskania przyszłych pracowników. Wielu spośród wystawiających korzystając z możliwości dotarcia do szerszej grupy osób prowadziło rekrutację pracowników.

Głubczyckie targi zorganizowano również z myślą o gimnazjalistach, którzy już niedługo wybierać będą szkoły ponadgimnazjalne, oraz młodzieży ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych chcących kontynuować swą edukację na studiach. Oferty zaprezentowały również szkoły średnie z powiatu głubczyckiego, a także uczelnie wyższe z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Każdy odwiedzający mógł znaleźć coś dla siebie.

Organizatorami Transgranicznych Targów Pracy i Giełdy Edukacji był starosta głubczycki, Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach oraz Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu. W wydarzeniu udział wzięło 56 wystawców, którzy tego dnia przedstawili łącznie 235 ofert pracy.

Beskidzkie Targi Pracy już za nami!

Wydarzenie zostało organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Partnerstwa EURES-T Beskydy przy wparciu finansowym programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznej (EaSI).

Celem wydarzenia była promocja sieci EURES i mobilności transgranicznej, ułatwienie nawiązania kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami z Polski, Czech i Słowacji, a także zaprezentowanie oferty instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz  instytucji szkoleniowych z regionu objętego Partnerstwem.

W targach udział wzięło 37 wystawców, w tym 20 pracodawców z Polski, Czech i Słowacji, 8 powiatowych urzędów pracy, doradcy EURES z Czech oraz Słowacji, a także instytucje wspierające przedsiębiorczość, edukacyjne, szkoleniowe. Pracodawcy z Polski, Czech i Słowacji zaprezentowali łącznie 57 ofert zatrudnienia na 446 miejsc pracy.

Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników z branży motoryzacyjnej, usług porządkowych, usług opiekuńczych, przemysłu metalowego (maszyny budowlane i drogowe), hotelarstwa, ubezpieczeń, branży budowlanej, handlu detalicznego, przetwórstwa przemysłowego (produkcja artykułów spożywczych).

Uczestnicy targów mogli także wziąć udział  w ciekawych warsztatach na temat warunków życia i pracy w Czechach oraz Słowacji, podczas których doradcy EURES opowiadali o aktualnej sytuacji na rynkach pracy tych państw, sposobach poszukiwania pracy, prawie pracy, zarobkach oraz kosztach życia.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się seminarium pn. Przedsiębiorczość na transgranicznym rynku EURES-T Beskydy” skierowane do przedstawicieli partnerstwa transgranicznego. Prelegenci z Polski, Czech i Słowacji poruszyli kwestie dotyczące zasad prowadzenia... więcej

Warunki finansowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

 - Identyfikacja różnic i przeszkód w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w rejonie przygranicznym partnerstwa EURES-T BESKYDY

7 listopada 2016 r. w Bielsku-Białej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizuje szkolenie w ramach Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy.

Formuła szkolenia przewiduje 2 części. Celem pierwszej będzie nabycie nowej wiedzy w zakresie możliwości wsparcia osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą w Polsce w oparciu o źródła krajowe i z Europejskiego Funduszu Społecznego, procedury rejestracji działalności gospodarczej, formy opodatkowania, obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Sesja poświęcona zostanie identyfikacji różnic i przeszkód w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w rejonie przygranicznym partnerstwa EURES-T BESKYDY. Uczestnicy skupią się na analizie form wsparcia w zakresie finansowania działalności gospodarczej osób bezrobotnych w Czechach, na Słowacji i w Polsce, w identyfikacji przeszkód dla transgranicznej mobilności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, możliwościach i sposobach niwelowania przeszkód związanych z podejmowaniem działalności. Szkolenie dedykowane jest dla pracowników Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.10.2016 r. na adres e-mail: aszczyrba@wup-katowice.pl. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udzielają pracownicy WUP w Katowicach: Pan Bogdan Wołowczyk – tel. +48 32/7573336  bwolowczyk@wup-katowice.pl oraz Pani Agnieszka Szczyrba – tel. +48 32/7573391 aszczyrba@wup-katowice.pl.

Dokumenty do pobrania

 

.

Konferencja podsumowująca realizację działań w ramach
EURES-T Beskydy w 2016 roku

W dniu 2 grudnia 2016 roku w Bielsku-Białej odbyła się konferencja zorganizowana
w ramach Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy. Podczas wydarzenia podsumowano wyniki działań partnerstwa zrealizowanych w 2016 roku, a także omówiono aktualną sytuację na transgranicznym rynku pracy Polski, Republiki Czeskiej oraz Słowacji. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji młodzieży w obszarze przygranicznym. Podczas konferencji przedstawiciele urzędów pracy: doradca EURES Pan Ferdynand Bolibruch - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Pan Ferdynand Bolibruch oraz Dyrektor - Úřad práce ČR, kontaktní pracovíštĕ Frýdek-Místek Pan Ing. Vladimir Patáčik przedstawili aktywne formy wsparcia skierowane do młodzieży po stronie słowackiej i czeskiej. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pan Grzegorz Sikorski przybliżył uczestnikom konferencji program „Gwarancje dla Młodzieży”. Natomiast dobrymi praktykami działań dla młodzieży realizowanych po stronie polskiej podzielił się Pan Bogumił Kanik Wojewódzki Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Pani Małgorzata Kociuba przedstawiciel Polsko-Niemiecko-Czeskiego Partnerstwa Transgranicznego EURES TrgiRegio. Konferencja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – EaSI.

Dokumenty do pobrania

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy