Wybierz język:

Strategia w latach 2015-2020

Strategia 2016-2020

+

Głównym celem wszystkich działań prowadzonych przez partnerstwa EURES-T Beskidy jest wsparcie dla transgranicznej mobilności siły roboczej, aby stałą się integralną częścią regionalnego rynku pracy oraz działania na rzecz usuwania przeszkód, które zakłócają tą mobilność. Transgraniczna działalność pośrednictwa pracy, rekrutacji, wymiany informacji na temat warunków życia i pracy w krajach uczestniczących w partnerstwie, powinny stać się integralną częścią usług świadczonych przez wszystkich głównych graczy, na transgranicznym rynku pracy w obszarze. Zaplanowane działania są tylko część głębszej współpracy pomiędzy PSZ w obszarze przygranicznym i dotyczą wspólnych transgranicznych działań szkoleniowych dla pracowników, podniesienia jakości współpracy wszystkich kluczowych instytucji publicznych i organizacji lokalnych skierowanych na rynek pracy, zabezpieczenie społeczne czy rozwój przedsiębiorczości. Istotnym elementem zaplanowanych działań jest poprawa wiedzy nt. przepływu pracowników transgranicznych poprzez ściślejszą współprace różnych instytucji obszaru objętego wsparciem. Partnerstwo dąży do większego wsparcia transgranicznego programu staży wymiany lub praktyki dla studentów.  Inne działania to targi i giełdy pracy oraz edukacji, którym towarzyszą seminaria, warsztaty i inne zajęcia związane z rekrutacją. Każde z działań obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją Projektu, jak również jest częścią ogólnego planu komunikacji i wymiany informacji. Działania Planu 2016 adresowane są do zwykłych grup klientów oraz partnerów EURES-T Beskidy, takich jak pracodawcy, zwłaszcza sektora MSP, pracowników instytucji, osób poszukujących pracy oraz młodzieży wchodzącej na rynek pracy w tym młodzieży „Pokolenia NEET”. Strategia dotarcia do różnych grup objętych wsparciem polega na dobrym rozeznaniu rynku pracy (urzędy pracy uczestniczące w projekcie) i ich dostępie do osób poszukujących zatrudnienia. Ponadto w partnerstwie uczestniczą związki pracodawców oraz związki zawodowe, dzięki którym istnieje możliwość odpowiedniego dotarcia do grup pracodawców czy osób pracujących, zainteresowanych zmianą zatrudnienia czy też prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze transgranicznym. Partnerzy współpracują również ściśle z jednostkami edukacyjnymi (szkoły, uczelnie), co pozwoli na dotarcie do grupy osób uczących się lub absolwentów (udział w stażach i praktykach oraz targach pracy i edukacji). Planowane są również akcje medialne takie jak komunikaty prasowe i radiowe, dystrybucja ulotek czy plakatów. Instytucje uczestniczące w zaplanowanych działaniach (szkolenia, warsztaty itp.) zgodnie z posiadanym doświadczeniem oraz prowadzonym rozeznaniem, są zainteresowane szkoleniami swoich pracowników w zakresie ułatwiania mobilności transgranicznej. Partnerzy odpowiedzialni za realizację działań są związani Planem Działania EURES-T Beskidy 2016 w celu propagowania działań w mediach lokalnych i korzystania z kanałów komunikacji innych partnerów, takich jak ich strony internetowe, konta społecznościowe, tablice informacyjne i inna przestrzeń informacyjna. Ta sama zasada odnosi się do wymogu informowania o wynikach po zrealizowaniu określonego zdarzenia. Jeżeli plan działania zostanie zrealizowany w całości, powinno być opublikowane sprawozdanie na temat każdej aktywności EURES T Beskidy lub innej transgranicznej mobilności siły roboczej, co najmniej raz na dwa tygodnie w ramach EURES-T Beskidy na określonym obszarze geograficznym. Istnieją również plany działania w celu określenia konkretnych działań związanych z promocją i upowszechnianiem informacji, takich jak aktualizacja strony internetowej EURES-T Beskidy. Partnerstwo chciałoby ją reaktywować i wykorzystywać, jako kluczowego narzędzia komunikacji na przedmiotowym obszarze. Partnerstwo planuje wejść do wirtualnej przestrzeni mediów społecznościowych. Planowana jest również doroczna Konferencja EURES-T Beskidy. Będzie to podsumowanie wszystkich projektów realizowanych przez partnerów w trakcie roku budżetowego. Zostaną przedstawione wyniki wszystkich poszczególnych działań i strategii, które były przygotowane przez partnerów (szczególnie w okresie 2016). Dzięki współpracy z innymi organizacjami w obszarze transgranicznym wyniki wzajemnej współpracy w ramach partnerstwa Beskidy zyskają jeszcze szerszą promocję dzięki wstawieniu linków na ich stronach internetowych (EUWT TRITIA, www.praca-plsk.eu itp.). Wszystkie wydarzenia powinny posiadać podobną identyfikację wizualną (szanując fakt, że partnerzy EURES-T Beskidy jak i partnerzy stowarzyszeni w krajowych sieciach EURES są związani krajowymi planami strategii komunikacyjnych EURES). Niektóre z materiałów promocyjnych będą zamawiane centralnie i będą stosowane przez wszystkich partnerów EURES-T Beskidy. Zaplanowano publikację rocznego sprawozdania z wyników wszystkich działań, które miały miejsce w rejonie Beskidów w ciągu roku.

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy