Wybierz język:

Poszczególne działania

Działania 2016

+

Działania A obejmują  A.1, A.2, A.3

Ogólnym celem jest zwiększenie możliwości pracowników partnerów EURES-T Beskidy do udzielenia wsparcia dla mobilności transgranicznej oraz dla osób dojeżdżających do pracy w rejonie przygranicznym, jak również dla innych grup klientów zwracających się z prośbą o udzielenie aktualnych informacji lub porady dotyczącej kwestii transgranicznych; w tym rekrutacji i współpracy z pracownikami. Usługi w celu zapewnienia skuteczności powinny być ujednolicone we wszystkich instytucjach przygranicznego rynku pracy. Odbywa się to zarówno poprzez wspieranie rozwoju umiejętności pracowników poszczególnych partnerów jak i poprzez osobiste doświadczenia w zakresie mobilności (działania A.1) lub poprzez wspólne szkolenia dla pracowników partnerów transgranicznych (działania A.2). W odniesieniu do działania A.1, jego celem nie jest wyłącznie zdobycie doświadczenia, w jaki sposób grupy docelowe są wspierane przez inne instytucje. Od uczestników oczekuje się również przeprowadzenia szkoleń na miejscu w obiektach PSZ lub u partnera społecznego. Uczestnicy będą albo udzielać porad klientom odwiedzającym partnera (mogą to być zarówno osoby poszukujące pracy, osoby dojeżdżające do pracy, jak i przedstawiciele pracodawców; kwestia ta została opisana w działaniach C i D), lub zapewni szkolenie na temat konkretnych kwestii dla pracowników odwiedzanego partnera (działanie A.3); lub zaangażują się w przygotowanie seminariów i konferencji, które towarzyszą targom pracy (działania F). Wspólne szkolenia (A.2) dla kadry EURES-T Beskidy pozwalają niema natychmiast na popularyzację najlepszych praktyk w obszarze transgranicznym w sprawach zatrudnienia, (chociaż ich wdrożenie może potrwać jakiś czas). Szkolenia te zachęcają także partnerów do tworzenia wspólnych strategii radzenia sobie z konkretnymi i specyficznymi problemami w Beskidach w zakresie transgranicznej mobilności siły roboczej i ogólnie wspierają ujednolicenie wsparcia dla pracowników transgranicznych, jak i pracodawców w całym regionie.  

Podmioty odpowiedzialne oraz partnerzy: A.1 WUP Katowice, A.2 ÚPSVR Čadca, ÚPSVR Námestovo, PUP Żywiec, KOP Frýdek-Místek, A.3 ÚPSVR Námestovo, ÚPSVR Čadca, WUP Katowice.

 

Działania B obejmują B.1, B.2, B.3

Mają na celu rozwinięcie ściślejszej współpracy wszystkich kluczowych instytucji, utworzonych w ramach transgranicznego rynku pracy, mających bezpośredni wpływ na wprowadzenie w życie krajowego prawa pracy, składki ubezpieczenia społecznego, itp., a tym samym na zdolność do usprawniania lub utrudniania transgranicznej mobilności pracowników. Działania tej grupy mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób instytucje państwowe mogą mieć wpływ na transgraniczną mobilności na rynku pracy, jakie natychmiastowe kroki mogą podjąć te instytucje w celu ograniczenia przeszkód dla mobilności i jakie działania potrzebne są na dłuższa metę. Z uwagi na fakt, że systemy przechowywania informacji o zagranicznych pracownikach i pracodawcach transgranicznych różnią się znacznie między instytucjami oraz między krajami, kwestię tę również należy rozwiązać w celu znalezienia potencjalnych rozwiązań, które mogłyby doprowadzić w dłuższej perspektywie do ujednolicone systemu udostępniania informacji przez instytucje, bez uszczerbku dla prawa do prywatności. W rzeczywistości nigdzie w Europie Środkowej i Wschodniej nie jest dostępna metoda kompleksowego monitorowania transgranicznej mobilności siły roboczej poza nieregularnymi cyklami ad-hoc wyłącznie na potrzeby określonego projektu lub badania. EURES-T Beskidy zamierza rozpocząć prace nad opracowaniem takiego systemu poprzez współpracę z innymi instytucjami (np. działanie B.2) oraz we współpracy z zewnętrznym ekspertem niezbędnym la właściwego opracowania metodologii (działanie B.3). Działania A i B są związane z instytucjami i partnerami lokalnego rynku pracy w celu zwiększenia ich zdolności do świadczenia usług transgranicznych lub wyeliminowania przeszkód takiej mobilności, natomiast inne grupy działań skierowane są bezpośrednio do partnerów klientów.  

Podmioty odpowiedzialne oraz partnerzy: B.1 - WUP Katowice, B.2 - ÚPSVR Námestovo, ÚPSVR Dolný Kubín B.3 - ÚPSVR Čadca, eksperci zewnętrzni. 

 

Działania C obejmują C.1 C.2

Działania C dotyczą wzmocnienia współpracy z pracownikami w regionie przygranicznym. Pracodawcy mają bezpośredni dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat kwestii związanych z mobilnością pracy transgranicznej. Działanie C.3 wykorzystuje bardzo udane działania w przeszłości, które doprowadziły do współpracy pracodawców z podobnej branży w celu osadzenia wolnego stanowiska. pracy. Celem tego poddziałania jest zajęcie się tą sprawą we wzajemnej współpracy różnych pracodawców i PSZ w regionie przygranicznym.

Podmioty odpowiedzialne oraz partnerzy: C.1 - ÚPSVR Dolný Kubín, KOP Frýdek-Místek, KOP Třinec C.2 - ÚPSVR Námestovo, ÚPSVR Dolný Kubín  

 

Działania D obejmują D.1, D.2, D.3

Działania koncentrują się wokół osób zmieniających pracę, poszukujących pracy i bezrobotnych w obszarze transgranicznym. Wszystkie poprzednie dni informacyjne i działania konsultacyjne, seminaria na temat rekrutacji itp. zostaną przedstawione w czasie czeskich, słowackich i polskich dni (w przypadku Republiki Czeskiej i Słowackiej, będą od czasu do czasu realizowane dni czesko-słowackie). Są to projekty pilotażowe, a jeżeli zostaną odebrane pozytywnie, zwłaszcza w odniesieniu do dni konsultacji dla osób dojeżdżających do pracy, w celu udzielenia im pomocy w radzeniu sobie z konkretnymi problemami, takich dni może być więcej i mogą powtarzać się z regularną częstotliwością, aby przyzwyczaić klientów do takich usług świadczonych w obszarze przygranicznym. W praktyce oznacza to, że każdy z partnerów prowadziłby w danym dniu miesiąca punkt kontaktowy dla pracowników transgranicznych. Biorąc pod uwagę specyfikę regionalną (ograniczona liczba dużych pracodawców na tym obszarze, większość z nich rozpoczęła działalność w przeszłości, bardzo mało w ostatnich latach) partnerzy są przekonani, że nie da się rozwiązywać problemów bezrobocia bez zachęcania poszukujących pracy do rozważenia samozatrudnienia. Działania D są bezpośrednim rezultatem dotychczasowej współpracy z EUWT TRITIA i EURES-T Beskidy. Jeżeli to się powiedzie, inkubator przedsiębiorczości może stać się kluczem innowacyjnego podejścia do kwestii współpracy transgranicznej, jako że w dłuższej perspektywie utworzenie transgranicznego punktu kontaktowego, miejsca dla innowacyjnych firm rozpoczynających działalność w obszarze transgranicznym będzie zachęcać młodych, aby spróbowali odkryć swój potencjał jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek. W odniesieniu do grup docelowych, partnerzy EURES-T Beskidy wskazują zdecydowanie na konieczność szczególnego wspierania młodzieży. Nastąpiło zwiększenie rozbieżność między umiejętnościami / kompetencjami młodzieży wchodzącej na rynek pracy i oczekiwaniami pracodawców. Odnotowano stały brak wykwalifikowanych techników i wykwalifikowanych pracowników w regionie transgranicznym. Dlatego niektóre z czeskich, słowackich i polskich dni otwartych są szczególnie adresowane do osób poniżej 30 roku życia. Jednak problem został poruszony w działaniach grupy E.

Podmioty odpowiedzialne oraz partnerzy: D.1 - WUP Opole D.2 - PUP Żywiec D.3 ÚPSVR Čadca  

 

Działania E obejmują E.1, E.2, E.3, E.4

Działania E (praktyki zawodowe, wizyty studyjne, kursy, szkolenia, program wymiany) jest skierowany do absolwentów, aby umożliwić im skuteczne wejście na rynek pracy. Poszczególne działania będą koncentrowały się na młodzieży pokolenia NEET. Działalność skupia pracodawców w regionie oraz szkoły średnie wraz z partnerami EURES-T Beskidy do koordynowania tych wymian. W przeszłości podobne działania były realizowane poprzez współpracę między partnerami EURES-T Beskidy i placówki oświatowe, w roku 2016 będziemy bezpośrednio współpracować z pracodawcami.  

Podmioty odpowiedzialne oraz partnerzy: E.1 - ÚPSVR Čadca, ÚPSVR Dolný Kubín, członkowie partnerstwa EURES-T Beskidy E.2 - KOP Frýdek-Místek, Trinie E.3 - OHP Warszwa, OHP Bielsko-Biała E.4 KOP Třinec  

 

Działania F obejmują F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8, F.9, F.10

Ze względu na popularność wśród osób poszukujących pracy i rosnącą popularność wśród pracodawców i agencji pośrednictwa pracy, targi pracy stanowią część kluczowych działań rekrutacyjnych w regionie przygranicznym. Zostały uznane i przyjęte przez partnerów EURES-T Beskidy, którzy uświadamiają sobie rosnący trend w kierunku mniejszych targów pracy, skierowanych do konkretnego sektora lub określonej grup docelowych. Organizacja targów pracy jest oparta o specyfikę regionu Beskidów (ograniczony dostęp do działań online, czyli rozmowy kwalifikacyjne online, otwarte dni pracy, ograniczone możliwości uczestniczenia w procedurach rekrutacyjnych, itp.). Jest to powód, dla którego tegorocznym celem partnerstwa jest zorganizowanie kilku mniejszych targów pracy i edukacji w regionie transgranicznym, w celu zapewnienia dostępu do ofert pracy i informacji i potencjalnych zmian na rynku pracy przez jak największą liczby partnerów społecznych. Ponadto zaplanowane są spotkania rekrutacyjne on-line na jednym z takich targów.

Podmioty odpowiedzialne oraz partnerzy: F.1 - PUP Nysa F.2 - PUP Prudnik F.3 - PUP Żywiec F.4 - WUP Katowice F.5 - KOP Opava F.6 - ÚPSVR Dolný Kubín F.7 - KOP Bruntál F.8 - UPSRV Čadca F.9 - KOP Třinec, KOP Frýdek-Místek) F.10-PUP Głubczyce  

 

Działania G obejmują G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6

G.1, G.2 i G.3 są działaniami związanymi z upowszechnianiem wyników i informacji, o którym mowa poniżej w sekcji strategii komunikacji społecznej. G.4 i G.5 są bezpośrednio związane z realizacją działań. Działanie to będzie realizowane przez głównego wnioskodawcę (WUP Katowice) we współpracy z innymi partnerami i współpracownikami wnioskodawców, jak opisano szczegółowo w EURES-T Beskidy Plan Działania 2016 (patrz załącznik Opis Działania). Każde działanie ma być realizowane przez konkretnego partnera. Partner wyznacza osobę do kontaktów spośród swoich pracowników (zwykle doradca EURES), którzy we współpracy z koordynatorem EURES-T Beskidy nadzoruje realizację działania zgodnie z celami określonymi w planie EURES-T Beskidy 2016. Określone działanie jest wstępnie finansowane przez partnera odpowiedzialnego za jego realizację. Poniesione koszty są refundowane przez wiodącego wnioskodawcę F  jedynie w przypadku, gdy koszty te mieszczą się w kryteriach kwalifikowalności, a działanie zakończy się całkowicie zgodnie z jej wyznaczonym celem określonym w planie działania. Oznacza to, że działania będą w pełni ocenione i wycenione. Co do głównego wnioskodawcy WUP Katowice (właściciel konta), proces jest bardzo podobny. Faktury związane z realizacją działalności wypłacane są ze środków własnych wnioskodawcy wiodącego. Koszty te są zwracane tylko wówczas, gdy działanie zostanie zakończona w pełnej zgodności z wnioskiem, poniesione koszty odpowiadają kryteriom kwalifikowalności i zakończono ocenę działania. Główny wnioskodawca jest koordynatorem działań zgodnie z zaproszeniem do składania wniosków, natychmiastowa koordynacja działań i bieżące zarządzanie jest realizowane przez Koordynatora, jak określono w szczegółowym planie pracy (kierownik projektu i jego zespół). Kontrola finansowa wydatków na działania zarządzana jest przez głównego wnioskodawcę za pośrednictwem wydziału finansowego. Gdy działania zostaną zakończone, wszystkie wydatki i sprawozdanie końcowe podlegają kontroli audytora zewnętrznego.

Podmioty odpowiedzialne oraz partnerzy: G.1 WUP Katowice, WUP Opole, ÚPSVR Námestovo, ÚPSVR Dolný Kubín, KOP Frýdek-Místek ÚPSVR Čadca, PUP Żywiec, PUP Nysa. PUP Głubczyce, PUP Prudnik, OHP Katowice, KOP Bruntál G.2 WUP Katowice G.3 WUP Katowice, partnerzy EURES-T Beskidy, partnerzy społeczni G.4 WUP Katowice G.5 WUP Katowice, G.6 WUP Katowice

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy