Zvoľte si jazyk:

História oblasti Eures-T Beskydy

História oblasti EURES-T Beskydy

+

Vzájomne prepojená história a geografia regiónu sú samé o sebe zdrojom vzájomnej spolupráce aj na poli pracovnej mobility.

V EURES-T Beskydy sú vzájomne prepojené hostoricky veľmi podobné regióny , ktoré si však zachovávajú si svoju diverzitu.

Česká (moravská) a poľská časť regiónu zdieľajú podobný dialekt, ekonomickú štruktúru zamestnanosti a geografia nepredstavuje mimoriadnu prekážku vo vzájomnej mobilite. Najmä veľké sídla (Ostrava-Bielsko Biala) sa postupne prepájajú rýchlostnými diaľnicami, je tu veľmi dobré železnižné prepojenie. Rozšírený banícky a hutnícky priemysel vplýva na charakter profesijného vzdelávania, sú tu rozšírené podobné profesie na oboch stranách hraníc, čo umožňuje profesionálne uplatnenie na ktorejkoľvek strane hranice. Počas procesu transformácie ekonomík v 90-tych rokoch sa však aj prejavilo skryté riziko zdieľania podobnej štruktúry pracovného trhu, kedy si zamestnanci nemohli nájsť prácu ani na jednej strane hraníc. Sídla sa však transformovali, a v súčasnosti sa stávajú centrami priemyslu s IT technológiami.

Česká a slovenská strana partnerstva zdieľajú spoločnú históriu od roku 1918 po rok 1993. Hutnícke závody v okolí Ostravy sa stali okrem iného tradičnými zamestnávateľmi ľudí zo slovenských okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto a Námestovo. Počas procesu transformácie, tieto oblasti zaznamenali skokový nárast nezamestnanosti, no vytvorené návyky dochádzania za prácou, pomohli toto krízové obdobie čiastočne prekonať. Žilinská univerzita zameraná na transportation a IT technológie tradične attracted veľa študentov z českého pohraničia, ktorí ostávali pracovať v oblasti.

V súčasnosti Žilina, Ostrava a Bielsko-Biala predstavujú silný trojuholník so sústredeným automobilovým priemyslom a IT technológiami. Okrajové časti regiónu na všetkých troch stranách hraníc poskytujú obrovské možnosti rozvoja turistického ruchu, ktoré predstavuje veľké možnosti sezónnej zamestnanosti.

Vstupom do Schengenského priestoru všetkých troch zúčastnených krají partnerstva EURES-T Beskydy sa odstránili posledné administratívne prekážky voľného pohybu v oblasti. Počas obdobia ekonomickej transformácie množstvo ľudí z oblasti odisšlo za prácou do zahraničia v rámci Európskej únie. Narastajúce množstvo ľudí, ktorí sa po pracovnej skúsenosti v rámci EÚ vracajú do oblasti predstavuje silnejúcu skupinu ľudí otvorených myšlienke pravidelného dochádzania za prácou na územie iného štát. Cezhraničnú pracovnú mobilitu taktiež posilňujú vzájopmné dohody medzi miestnymi samosprávami, vybudovaná sieť spolupráce medzi VPSvZ, pozitívne posúdenie ekonomického významu a obchodnej sily regiónu Obchodnými a podnikateľskými komorami a rastúci počet vzájomných cezhraničných pracovných iniciatív.

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy