Zvoľte si jazyk:

Študenti a mladí v Česku

1. Systém vzdelávania v ČR

+

Po predškolskom vzdelávaní a základnom vzdelávaní (teda povinnej školskej docházke) nasleduje vzdelávanie stredné.

Vzdelávacie programy stredného vzdelávania sa rozdeľujú na:

Stredné odborné vzdelávanie (1-2 roky) – pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Ukončené závěrečnou skúškou.

Stredné odborné vzdelávanie s výučným listom (2-3 roky) – príprava pre výkon povolania. Ukončené záverečnou skúškou a získaním výučného listu.

Stredné odborné vzdelávánia s maturitnou skúškou (4 roky) – príprava k výkonu náročnejších povolaní alebo príprava k terciárnemu vzdelávaniu. Ukončené maturitnou skúškou.

Stredné všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou (4-6-8 rokov) – príprava predevšetkým k terciárnemu vzdelávaniu. Ukončené maturitnou skúškou.

Druhy stredných škôl: gymnázia, stredné odborné školy, srředné odborné učilišťa.

Vzdelávanie na konzervatóriu (6-8 rokov) je špecifický druh vzdelávania v oblasti hudby, tanca, spevu a dramatického umenia. Ukončené maturitnou skúškou alebo absolutóriom.

Vyššie odborné vzdelávanie (3–3,5 rokov) prehlbuje znalosti získané v strednom vzdelávaní a poskytuje praktickú prípravu pre výkon náročnejších povolaní. Štúdium je ukončené absolutóriom.

Vysokoškolské vzdelávánie je rozdelené na 3 úrovně:

Bakalársky štúdijný program (3-4 roky) – ukončený štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.

Magisterský štúdijný program – nadväzujúci na bakalársky program (1-3 roky) alebo samostatný magisterský program (4-6 rokov) – ukončený štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.

Doktorský štúdijný program (3-4 roky) – ukončený štátnou doktorskou skúškou a obhajobou dizertačnej práce.

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy